Parkering

Föreningens parkeringsplatserpå Inlandgatan 5, består av 14 platser för bilar samt 3 platser för mc.

Högtofta Stads Parkerings AB administrerar uthyrningen av garageplatserna. De nås på tel 094-32 96 00.
Naturligtvis är det styrelsen i Bostadsrättsföreningen Kopparhästen som beslutar om vilka regler som ska gälla. För allas kännedom vill vi här redogöra för de regler som gäller från och med 1 november 2003.

 • Vi har endast en kö till garageplatser. Den är avsedd för boende i Bostadsrättsföreningen Kopparhästen.
 • Om köande erbjuds plats men tackar nej utan giltigt skäl tappar man platsen.
 • Juridiska personer äger ej rätt att nyteckna hyreskontrakt.
 • Max en garageplats (för bil) per lägenhet så länge vi har boende i kön som väntar på sin första plats. 
 • Garageplats som innehas av någon som säljer sin lägenhet (alternativt hyresgäst som flyttar från fastigheten) ska sägas upp för avflyttning.
 • Upplåtelse av garageplats i andra hand får endast ske om skriftligt tillstånd medgetts för upplåtelse av lägenheten i andra hand.
 • Garageplatsen ska nyttjas för parkering av bil (eller mc på mc-plats). Om boendekö finns ska outnyttjad plats gå tillbaka till kön.
 • Garageplats får endast användas för bil i körbart skick och ej som uppställningsplats för fordon, släp eller som allmänt förråd. Detta anges i kontraktet med varje enskild hyrestagare.
 • Garagenyckel (PAC-nyckel) lämnas endast ut till den som hyr garageplats. (Dock finns möjlighet att i vissa fall hyra endast PAC-nyckel.)
 • Garageinnehavare som bor på Storgatan 27 (dvs. utan möjlighet att nå garaget via källaren) tilldelas inte extra nyckel till någon annan port.
 • Väntetiden på garageplats hos oss varierar, men kortare tid än ett år är sällsynt. För närvarande (hösten 2012) är väntetiden närmare tre år vilket förstås beror på att inga garageplatser sägs upp eftersom nuvarande garageinnehavare bor kvar i föreningen och behöver sina garageplatser.
 • Medan man står i kö för garageplats i vår förening rekommenderar vi att man letar efter garage i kvarteren runtomkring.