Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavare som önskar hyra ut i andra hand måste alltid ha ett godkännande från styrelsen.

Förstahandshyresgäst respektive bostadsrättsinnehavare som önskar hyra ut i andra hand måste ha skriftligt tillstånd av styrelsen.

Hur söker man tillstånd i Bostadsrättsföreningen Kopparhästen?

Ansökningsblankett i pdf-format finner du längst ner på sidan. Har du frågor till styrelsen om andrahandsuthyrning eller liknande? Kontakta styrelsen på info@brfkopparhasten.se. Styrelsen och förvaltaren har kommit överens om att tillämpa följande rutin vid upplåtelse i andra hand:

Lägenhetsinnehavaren

 • Skickar ansökningshandlingar om att få tillstånd till uthyrning direkt till styrelsen
 • Kopia av andrahandskontraktet ska bifogas ansökningsblanketten.
 • Om man önskar hyra ut pga utlandsarbete ska även intyg från arbetsgivare som visar utlandsvistelsens tid bifogas.

Styrelsen

 • Fattar beslut om att bevilja/avslå ansökan
 • Om beslut beviljas översänds handlingarna till förvaltaren

Förvaltaren

 • Registrerar handlingarna
 • Underrättar sökanden om styrelsens beslut
 • Registrerar särskild avi-adress mm enligt lägenhetsinnehavarens önskemål
 • Skickar brev till lägenhetsinnehavaren när uthyrningstiden närmar sig sitt slut

Allmänt om uthyrning

I vardagligt språkbruk brukar man tala om att ”hyra ut i andra hand”. Lagtexten i Bostadsrättslagen använder dock begreppet ”upplåtelse av lägenheten”. Med upplåtelse menas då att man låter någon annan helt disponera lägenheten, dvs man har som lägenhetsinnehavare själv inte längre någon disposition (tillgång) till lägenheten. Upplåtelse är inte beroende av att man tar ut någon hyra, det väsentliga är huruvida lägenhetsinnehavaren har tillgång till sin lägenhet eller ej.

Upplåtelse (”uthyrning i andra hand”) kräver tillstånd av fastighetsägaren, dvs av bostadsrättsföreningens styrelse.

Att ha gäster eller inneboende i lägenheten, dvs samtidigt som man själv bor i lägenheten, kräver inte några som helst tillstånd av fastighetsägaren. Det är ju inte fråga om ”upplåtelse” i Bostadsrättslagens mening.

Vilka regler gäller?

I april 2003 infördes i Bostadsrättslagen nya regler avseende möjligheten till upplåtelse i andra hand. Generellt kan sägas att reglerna har gjort det lättare för boende att få tillstånd till uthyrning. För att få hyra ut i andra hand måste man ha ”beaktansvärda skäl”. Föreningen ska inte heller ha ”befogad anledning” att motsätta sig att man hyr ut lägenheten. Beaktansvärda skäl kan exempelvis vara :

 • Arbete eller studier på annan ort
 • Vistelse på annan ort för vård av anhörig
 • Att man vill prova att bo tillsammans med ny partner
 • Att man köper en bostadsrätt för att bosätta sig i om några år då man går i pension
 • Man kan däremot inte räkna med att hyra ut i andra hand om man köper en bostadsrätt och aldrig flyttar in. Avsikten har ju då aldrig varit att bosätta sig där.

Ju längre tid man hyrt ut sin lägenhet, desto svagare anses skälen vara till att få hyra ut.

Uthyrning utan tillstånd – vilka risker innebär det?

Såväl förstahandshyresgäst som bostadsrättshavare som önskar hyra ut i andra hand måste ha tillstånd av styrelsen. Upplåter man sin lägenhet i andra hand (oavsett om man tar ut hyra eller ej av andrahandshyresgästen) utan tillstånd riskerar man att bli uppsagd respektive att få bostadsrätten förverkad.