Bygga och renovera

Bostadsrättsinnehavaren har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för det inre underhållet.

Ibland vill man som lägenhetsinnehavare genomföra större renoverings- eller ombyggnadsarbeten. Då är det viktigt att känna till att en hel del åtgärder kräver tillstånd av föreningen. Ibland fordras dessutom bygganmälan av Stockholms stadsbyggnadskontor. Självklart måste man ha fått sådana tillstånd innan man påbörjar ombyggnationen. Den som i samband med renovering söker sk ROT-bidrag behöver föreningens organisationsnummer: 111222-0033.

Hyreslägenheter får inte byggas om

Bor du i någon av föreningens hyreslägenheter gäller andra regler. En hyreslägenhet får inte byggas om av hyresgästen. Hyreslägenheten ska återlämnas i ursprungligt skick när hyreskontraktet sägs upp. (Eventuella ombyggnationer ska utföras av fastighetsägaren, dvs av föreningen.)

Kontakta föreningens förvaltare i god tid!

Kontakta föreningens förvaltare om du har frågor kring ombyggnation. Det är också förvaltaren som handlägger tillståndsärenden innan föreningens styrelse fattar beslut. Förvaltaren gör även en besiktning före och efter ombyggnaden om detta skulle behövas för att styrelsen ska kunna fatta beslut. Oftast behövs ingen besiktning eftersom vi har tillräcklig kunskap för att kunna fatta beslut ändå.

Vår fastighetsförvaltare Teobald Grandin når du via info@brfkopparhasten.se  eller på telefon 094-4536336.

När behövs tillstånd av föreningen?

Större ombyggnationer kräver att man har fått (skriftligt) tillstånd av styrelsen. Ska man göra något som fordrar bygganmälan eller bygglov av Stadsbyggnadskontoret måste man också alltid ha tillstånd från styrelsen. Exempel på ombyggnad som kräver tillstånd är sådant som påverkar bärande konstruktioner (golv, vägg, tak), vattenledningar, avlopp eller el-central. Föreningen är dessutom ytterst restriktiv vad gäller tillstånd för flytt av avlopp och annat som kräver bilning i golv. Bilning/håltagning medges inte för att öppna upp mellan två lägenheter. Sammanslagning av lägenheter (i sidled och/eller ovanpå varandra) är därmed inte möjligt.

Ska vi vara riktigt tydliga så ger vi inte tillstånd för ombyggnadsåtgärder som fordrar bilning i golv. Anledningen är ganska enkel - fastighetens betongbjälklag är tunt. Vi har tidigare haft några olyckor med genomslag (man har bilat genom golvet ner till grannen) och vi vill inte ha fler sådana tillbud. Istället för att bila måste lägenhetsinnehavaren hitta andra lösningar på sina ombyggnadsplaner.

 

Eftersom det gått några år sedan fastigheten byggdes ställer ibland byggfirmor krav på att få byta golvbrunnen för att de ska kunna lämna garanti på badrumsrenoveringen. I sådana fall ger föreningen tillstånd. Men observera att vi endast ger tillstånd för att byta golvbrunn, inte för att av kosmetiska skäl flytta golvbrunnen till annat ställe. Vår fastighets betongbjälklag är tunt och risken att gå igenom är mycket stor. Byte av golvbrunn ska ske med försiktighet för att minimera risken för följdskador. Kontakt måste tas med boende under och det ska stämpas (skyddas underifrån) så att inte bitar faller ner och slår sönder något i grannens badrum om man går igenom.

Observera att det alltid krävs tillstånd av föreningen för bilning även om grannen under ger sin tillåtelse. Skälet för detta är att det är föreningen som har ansvaret för fastighetens bjälklag.

Hur får man tillstånd?

Ansökan om tillstånd för ombyggnad skickas skriftligen till föreningens förvaltare ”Bostadsrättsföreningen Kopparhästen, c/o Förvaltaren AB, Jörgen Svensson, Box 13953, 112 83 Stockholm. Det går också bra att maila på info@brfkopparhasten.se.

Till ansökan ska bifogas fackmannamässiga ritningar (som tydligt visar vad som ska göras). Om åtgärden kräver bygganmälan hos Högtofta Stadsbyggnadskontor ska kopia av deras beslut också bifogas ansökan. Styrelsen har möjlighet att ställa villkor i ett tillstånd. Ett vanligt sådant villkor kan vara att lägenhetsinnehavaren ska lämna in en nya sk relationsritning efter genomförd ombyggnation.

På vilka tider får man bygga om?

Ombyggnadsarbeten (buller) får endast förekomma på följande tider:
- Vardagar: kl 8-19
- ”Vanliga” lördagar och söndagar: kl 10-17
- Övriga tider och på helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg.

Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till - och också följer - de regler som gäller i vår förening. Detta gäller oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller ej.

Byggavfall

Byggavfall får inte lämnas i föreningens grovsoprum. För att få ställa storsäckar (Bigbag eller liknande) på trottoarerna krävs polistillstånd. Läs mer på www.anmalstorsack.se. 

Bygganmälan hos Stadsbyggnadskontoret

Större ombyggnadsåtgärder kräver bygganmälan hos Stadsbyggnadskontoret. På Stadsbyggnadskontorets hemsida finns förteckning över vad som fordrar bygglov respektive bygganmälan. Ingrepp i bärande konstruktioner (exempelvis ingrepp i bärande väggar eller bilning i golv för att flytta avlopp) kräver bygganmälan – och tillstånd från föreningen, enligt ovan. Se Stadsbyggnadskontorets hemsida http://www.stockholm.se/sbk